Betalningsvillkor

Vid beställning erläggs handpenning om 50% av priset på kärran.
Handpenning återbetalas inte.
Alla priser är inklusive moms.

Leveranstid
Normal leveranstid är ca. 1 mån. Vi hög belastning något längre.
För exakt leveranstid - kontakta mig. 

Leveransvillkor
Levereras fritt från lager. Frakt kan ordnas mot extra kostnad. För info om fraktkostnad - kontakta mig.

Garanti
Två års funktionsgaranti.
Binagården HB ansvarar för att varan fungerar under garantitiden, som är 3 år från avlämnandet. 
Gör den inte det, lagas den utan kostnad för köparen.
Köparen behöver inte visa när eller hur ett fel uppstått. Reparation skall ske inom 
skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. 
Om varan inte fungerar efter en eller högst två reparationer, får köparen välja mellan
*Ytterligare reparationsförsök
*Nytt exemplar
*Reduktion av köpeskillingen eller
*Hävning av köpet
Köparen kan dessutom ha rätt till skadestånd enligt konsumentköplagen (KKL). 
Skadestånd utgår inte för förlust i näringsverksamheten.
Garantin följer varan och gäller för köparen eller annan konsument, som lagligen förvärvat 
varan från köparen. Garantin gäller endast under förutsättning att varan används huvudsakligen 
för enskilt ändamål och på normalt sätt. Monterings-, skötsel- och serviceföreskrifter skall följas.
UNDANTAG FRÅN GARANTIN
Garantin omfattar inte förbrukningsartiklar, som köparen kan byta själv, som t ex. däck och bromsklossar, 
eller funtionsstörning som endast består i att sådan del av varan förbukats. 
Garantiåtagandet gäller inte heller om köpstället gör sannolikt att funktionsstörningen uppstått genom
*att varan använts till annat än den är avsedd för, på ett onormalt sätt eller huvudsakligen i yrkesverksamhet;
*att lämnade monterings-, användnings-, skötsel eller serviceföreskrifter inte följts;
*att skötseln försummats eller att varan vanvårdats eller behandlats uppenbart ovarsamt;
*att obehöriga ingrepp, t ex egna reparationsförsök, eller annan åverkan skett eller
*liknande situationer
Garantin omfattar inte skada på varan på grund av olyckshändelse eller annan plötslig och oförutsedd händelse.
Garantin gäller inte om varan använts huvudsakligen yrkesmässigt i näringsverksamhet.
REKLAMATIONER
Säljarens ansvar gäller under förutsättning att köparen anmält felet inom skälig tid, normalt inom 4 veckor, 
efter det han märkt eller borde ha märkt felet, dock senast inom 2 år från det han mottog varan. 
Vid reklamation skall kvitto uppvisas.
TRANSPORTER M.M
Alla reparationer skall utföras av Binagården HB. Ev. transportkostnad står Binagården HB för.
ÖPPET KÖP
Köparen har rätt till 4 veckors öppet köp.
Köparen har rätt att återlämna varan och få tillbaka erlagd köpeskilling, under förutsättning att
*varan lämnas tillbaka inom 4 veckor från det att köparen mottog den
*varan är oskadad och oanvänd samt
*köparen styrker köpet med kvitto
Eventuella transportkostnader står köparen för.
UNDANTAG FRÅN ÖPPET KÖP
Öppet köp gäller inte vid specialbeställda varor. Med specialbeställda varor avses varor som inte ingår i vårt ordinarie 
sortiment utan tagits fram på köparens begäran samt varor som tillverkats eller ändrats efter köparens önskemål.